RODO - Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

W związku z wejściem w życie RODO (ang. GDPR) – Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO, POMERANIA Adam Żóraw z siedzibą w Gdyni  przy ul. św. Piotra 21/9, 81-347 Gdynia, adres korespondencyjny: ul. Gen. J. Bema 15/1, 81-386 Gdynia (`POMERANIA`), przyjął Politykę Prywatności (`Polityka`), postanowienia której regulować będą zasady przetwarzania przez POMERANIA danych osobowych we wszystkich stosunkach, gdzie dojdzie do pozyskania takich danych.

1. Administratorem danych osobowych jest POMERANIA Adam Żóraw z siedzibą w Gdyni  przy ul. św. Piotra 21/9, 81-347 Gdynia adres korespondencyjny: ul. Gen. J. Bema 15/1, 81-386 Gdynia, NIP: 958-16-24-987  (`POMERANIA` / `Administrator`).
2. Z Administratorem możliwy jest kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@pomerania.in
3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w jednym lub w kilku z poniższych celów:

 • świadczenia usług w zakresie obsługi procesów windykacyjnych i doradztwa prawnego (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • założenia i prowadzenia konta klienta (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • wykonania bezpłatnej usługi newslettera, jeżeli została wyrażona dobrowolna zgoda na otrzymywanie informacji handlowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wykonania bezpłatnej usługi przechowywania danych w ramach konta klienta (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • dokonywania płatności (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • marketingowym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • analitycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • statystycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla korzystania z usług świadczonych przez Administratora ze względu na charakter tych usług.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, (np. umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną – wysyłki newslettera lub prowadzenia konta klienta),
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych),
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności prowadzenie marketingu i promocji produktów oferowanych przez Administratora (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń),
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

5. Administrator korzysta w swojej działalności z usług innych podmiotów, w związku z czym w uzasadnionych przypadkach przekazuje przetwarzane dane osobowe następującym odbiorcom:

 • operatorzy systemów informatycznych,
 • operatorzy systemów płatności,
 • operatorzy systemów e-mail marketingu,
 • firmy kurierskie i poczta polska,
 • kancelarie radców prawnych, adwokatów, notariuszy,
 • komorników sądowych,
 • firmy księgowe.

6. Dane osobowe przetwarzane przez POMERANIA Adam Żóraw nie są przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do organizacji międzynarodowych.
7. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie zidentyfikowanej osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby; ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących, naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa, chyba, że zostaną one przekazane Administratorowi w celu wykonywania świadczonych usług.
8. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 3 Polityki, a także później do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, zaś w przypadku udzielenia zgody marketingowej – do czasu jej cofnięcia.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje osobie która je powierzyła Administratorowi prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądanie sprostowania albo usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jednocześnie wskazuje się, że na zasadach określonych w treści art. 12 RODO, Administrator danych bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia zapytania lub wniosku, udziela informacji o działaniach podjętych w związku z ewentualnym wykonywaniem uprawnień o których mowa powyżej.

10. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, osoba która tej zgody udzieliła ma prawo do cofnięcia jej w każdym czasie.
11. W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o swój usprawiedliwiony interes (np. w celach marketingowych) nie będzie ich dłużej przetwarzać do wskazanych celów, jeżeli przez osobę uprawnioną zostanie wniesiony sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
12. Z praw wskazanych w pkt 9 Polityki można skorzystać na zasadach wskazanych w pkt 1 i 2 Polityki.
13. W oparciu o dane osobowe Administrator nie podejmuje wobec osób których te dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator na stronach internetowych pod adresem: www.pomerania.in (`Strona Internetowa`),korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki cookies to niewielkie pliki, które są zapisywane w pamięci urządzenia (komputera, telefonu, itd.) użytkownika, m.in. w celu umożliwienia mu korzystania ze wszystkich funkcjonalności stron prowadzonych przez Administratora. Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia i korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, użytkownik może je usunąć lub zablokować w każdym czasie. Administrator wykorzystuje ciasteczka do celów: statystycznych, marketingowych, Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe, w większości przypadków jest to adres e-mail. Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony Internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych poza plikami cookies (niezbędnymi, wydajnościowymi i funkcjonalnymi) zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
14. Z danych o których mowa w pkt 13 Polityki korzysta POMERANIA Adam Żóraw i operator hostingowy H88 S.A., działający pod adresem www.futurehost.pl, korzystają z następujących plików cookies:
15. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
16. Polityka została przyjęta w dniu 1 września 2018 r. i obowiązuje przez czas nieokreślony od dnia 1 września 2018 roku.
17. W sprawach nieuregulowanych Polityką stosuje się przepisy prawa powszechnego, w szczególności RODO.